Vali kategooria

»»» Kõik
»»» volikogu määrus
»»» volikogu otsus
»»» õigusaktide eelnõu
»»» linnavalitsuse määrus
»»» linnavalitsuse korraldus
»»» volikogu istungi protokoll
»»» Volikogu juhatuse protokoll
»»» Õiguskomisjoni protokoll
»»» Kultuurikomisjoni protokoll
»»» Rahanduskomisjoni protokoll
»»» Kommunaalkomisjoni protokoll

»»» Otsing lehel klahvikombinatsiooniga Ctrl+F

volikogu määrus
Alates 01.01.2012.a avaldatakse Haapsalu Linnavolikogu määrused Riigi Teatajas
06.03.2012
Haapsalu Linnavolikogu määrused Riigi Teatajas
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve kinnitamine
17.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve põhitegevuse tulud
17.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve põhitegevuse kulud
17.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve investeerimistegevus
17.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve finantseerimistegevus ja likviidsete varade
17.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi
17.02.2012
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
17.02.2012
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2017 kinnitamine
23.12.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2017
23.12.2011
Haapsalu linna arengukava tegevuskava aastateks 2012-2017
23.12.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015 tegevuskava täitmise aruanne seisuga 2011 detsember
23.12.2011
Kultuuritoetuste eraldamise kord
23.12.2011
Haapsalu linnas toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad
23.12.2011
Teele kohanime määramine (Hiie tänav)
23.12.2011
Teele kohanime määramine (Hiie tänav) Plaan
23.12.2011
Haapsalu linna avalike teede nimekirja kinnitamine
23.12.2011
Haapsalu linna avalike teede nimekiri
23.12.2011
Haapsalu Noortevolikogu põhimäärus
25.11.2011
Haapsalu Linnavolikogu 21.12.2007 määruse nr 49 „Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord“ muutmine
25.11.2011
Haapsalu linna 2011. aasta eelarve muutmine Lisa
28.10.2011
Haapsalu linna 2011. aasta eelarve muutmine
28.10.2011
Maamaksust vabastamine 2012. aastal
30.09.2011
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Okka tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Rannametsa tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Rannametsa põik)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Skaudi tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Ungru põik)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Valgevälja – Espre tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Majaka tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Majaka tee) lisa
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Okka tee) lisa
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Rannametsa tee) lisa
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Skaudi tee tee) lisa
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Ungru põik) lisa
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Valgevälja-Espre tee) lisa
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Rannametsa põik)
30.09.2011
Haapsalu linna 2011. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
09.09.2011
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord.
17.06.2011
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
17.06.2011
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruanne.
17.06.2011
Haapsalu linna 2011. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine.
17.06.2011
Haapsalu linna 2011. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISAD 1, 2 ja 3.
17.06.2011
Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskirja kohaldamine Haapsalu linnas
27.05.2011
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhimääruste kinnitamine
27.05.2011
Haapsalu Linna Algkooli põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Gümnaasiumi põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Nikolai Kooli põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus
27.05.2011
Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri
27.05.2011
Tänavale kohanime määramine (Potissepa põik, Haapsalu)
29.04.2011
Tänavale kohanime määramine (Potissepa põik, Haapsalu) Asendiplaan
29.04.2011
Tänavale kohanime määramine (Hommiku kallas, Haapsalu)
29.04.2011
Tänavale kohanime määramine (Hommiku kallas, Haapsalu) Asendiplaan
29.04.2011
Haapsalu linna 2011. aasta eelarve kinnitamine
28.01.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015 muutmine
28.01.2011
Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 50 „Haapsalu linna teede nimekirja kinnitamine“ muutmine
28.01.2011
Haapsalu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
28.01.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015
28.01.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015
28.01.2011
Müügipileti hinna kehtestamine
28.01.2011
Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
28.01.2011
Tänavale kohanime määramine
17.12.2010
Tänavale kohanime määramine Lisa
17.12.2010
Haapsalu linna heakorraeeskiri
17.12.2010
Heakorraeeskirja täitmiseks kehtestatud koormise täitmise tingimused ja kord
17.12.2010
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
17.12.2010
Teede ja tänavate sulgemise maks
17.12.2010
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
17.12.2010
Haapsalu linnas toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad
17.12.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise kord
17.12.2010
Haapsalu linna haridusasutuste personali palgaastmed ja palgamäärad
17.12.2010
Haapsalu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
17.12.2010
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
17.12.2010
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015 kinnitamine
29.10.2010
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015
29.10.2010
Haapsalu linna arengukava tegevusplaan aastateks 2010-2015
29.10.2010
Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2010-2015
29.10.2010
Haapsalu arengukava 2009-2013 2009.a täitmise aruanne 2010.a seisuga
29.10.2010
Haapsalu linna geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
29.10.2010
Kaugküttepiirkonna määramine
29.10.2010
Maamaksust vabastamine 2011. aastal
24.09.2010
Sadama nime määramine
24.09.2010
Sadama nime määramine ASENDIPLAAN
24.09.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine
24.09.2010
Haapsalu lasteaed Tõruke põhimäärus
24.09.2010
Haapsalu lasteaed Vikerkaar põhimäärus
24.09.2010
Haapsalu lasteaed Pääsupesa põhimäärus
24.09.2010
Haapsalu lasteaed Päikesejänku põhimäärus
24.09.2010
Haapsalu lasteaed Tareke põhimäärus
24.09.2010
Haapsalu linna 2010. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
24.09.2010
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
24.09.2010
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
18.06.2010
Haapsalu linna 2009. aasta majandusaasta aruanne
18.06.2010
Haapsalu Linna 2009. aasta majandusaasta audiitori järeldusotsus
18.06.2010
Haapsalu linna 2010. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
30.04.2010
Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005 määruse nr 65 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine
26.03.2010
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
26.03.2010
Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2009 – 2009 kinnitamine
26.03.2010
Haapsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2009-2020
26.03.2010
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava Haapsalu kanalisatsiooni plaan
26.03.2010
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava Haapsalu sademevete plaan
26.03.2010
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava Haapsalu veevarustuse plaan koos hüdrantidega
26.03.2010
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava Haapsalu veevarustuse plaan
26.03.2010
Haapsalu linna kaevetööde eeskiri
26.02.2010
Teede ja tänavate sulgemise maks
26.02.2010
Haapsalu Linnavolikogu 28.08.2009 määruse nr 91 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides“ muutmine
26.02.2010
Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2008 määruse nr 62 "Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise kord" muutmine
26.02.2010
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve kinnitamine
29.01.2010
Haapsalu linna 2010. aasta koondeelarve tulud
29.01.2010
Haapsalu linna 2010. aasta koondeelarve kulud
29.01.2010
Haapsalu linna 2010. aasta koondeelarve finantseerimistehingud
29.01.2010
Haapsalu linna laenukohustused ja planeeritavad maksed
29.01.2010
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
29.01.2010
Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 50 “Haapsalu linna teede nimekirja kinnitamine” muutmine
27.11.2009
Haapsalu linna 2009.a teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
27.11.2009
Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskiri
25.09.2009
Haapsalu linna lemmiklooma registri põhimäärus
25.09.2009
Maamaksust vabastamine 2010. aastal
25.09.2009
Haapsalu linna arengukava aastateks 2009-2013 muutmine
25.09.2009
Haapsalu linna arengukava aastateks 2009-2013
25.09.2009
Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri
25.09.2009
Haapsalu linna jäätmekava aastateks 2009-2013 kinnitamine
28.08.2009
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides
28.08.2009
Haapsalu linna jäätmekava aastateks 2009-2013
28.08.2009
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2008. majandusaasta aruande kinnitamine
19.06.2009
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2008. majandusaasta aruanne
19.06.2009
Haapsalu linna üldhariduskoolide teeninduspiirkond
29.05.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.02.2009 määruse nr 79 „Haapsalu munitsipaal-haridusasutuste personali palgakorraldus“ muutmine
29.05.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2008 määrusega nr 65 kehtestatud “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” muutmine
29.05.2009
Haapsalu linna huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise alused
25.05.2009
Haapsalu Linnavolikogu 21.12.2001 määruse nr 25 „Linnamaale hoonestusõiguse seadmise kord Haapsalu linnas kinnitamine“ muutmine
24.04.2009
Haapsalu Linnavolikogu määruste 30.06.2006 nr 14, 25.04.2008 nr 60 ja 04.03.2005 nr 62 kehtetuks tunnistamine
24.04.2009
Haapsalu linna ehitusmääruse muutmine
24.04.2009
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale
27.03.2009
Haapsalu linna 2009. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
27.03.2009
Haapsalu linna 2009. aasta esimese lisaeelarve tulud ja kulud
27.03.2009
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
27.02.2009
Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kinnitamine
30.01.2009
Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kinnitamine lisad 1-4
30.01.2009
Toidukulu maksumuse kehtestamine Haapsalu linna üldhariduskoolides
30.01.2009
Tänavatele nime määramine
30.01.2009
Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2002 määruse nr 01, 28.11.2003 määruse nr 24 osaline ja 29.04.2005 määruse nr 68 kehtetuks tunnistamine
30.01.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2008 määrusega nr 65 kehtestatud “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” muutmine
30.01.2009
Noorsoo ja noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord
19.12.2008
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 muutmine
28.11.2008
Haapsalu linna arengukava 2009-2013
28.11.2008
Haapsalu linna arengukava tegevusplaan 2009-2013
28.11.2008
Haapsalu linna arengukava investeeringute kava 2009-2013
28.11.2008
Haapsalu linna arengukava Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2009-2013
28.11.2008
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 täitmise aruanne 2008. aastal
28.11.2008
Haapsalu linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. a neljanda lisaeelarve tulud
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. a neljanda lisaeelarve kulud
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. a neljanda lisaeelarve finantseerimistehingud
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
31.10.2008
Maamaksust vabastamine 2009. aastal
26.09.2008
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhimääruste kinnitamine
26.09.2008
Haapsalu Linna Algkooli põhimäärus
26.09.2008
Haapsalu Gümnaasiumi põhimäärus
26.09.2008
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi põhmäärus
26.09.2008
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus
26.09.2008
Haapsalu linna 2008. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
10.07.2008
Haapsalu linna 2008. aasta kolmanda lisaeelarve kulud
10.07.2008
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
27.06.2008
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2007
27.06.2008
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2007 audiitori otsus
27.06.2008
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
27.06.2008
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Tõruke põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Vikerkaar põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Pääsupesa põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Päikesejänku põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Tareke põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise kord
30.05.2008
Haapsalu linna 2008. a teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
30.05.2008
Haapsalu linna 2008. a teise lisaeelarve lisad nr 1-2
30.05.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 52 “Haridusasutuste personali töötasustamise alused 2008. aastal” muutmine
25.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu 30.06.2006 määruse nr 14 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu kompenseerimise kord” muutmine
25.04.2008
Sadama nime määramine
28.03.2008
Sadama nime määramine Lisa Holmi 14 ASENDIPLAAN
28.03.2008
Haapsalu linna eelarvest kultuuritoetuste eraldamise kord
28.03.2008
Haridusasutuste personali töötasustamise alused 2008. aastal
29.02.2008
Haapsalu Üldgümnaasiumi ümbernimetamine ja põhimääruse kinnitamine
29.02.2008
Haapsalu linna huvikoolide põhimääruste kinnitamine
29.02.2008
Haapsalu linna huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
29.02.2008
Haapsalu linna 2008. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
29.02.2008
Haapsalu linna 2008. aasta esimese lisaeelarve tulud
29.02.2008
Haapsalu linna 2008. aasta esimese lisaeelarve kulud
29.02.2008
Haapsalu linna 2008. aasta esimese lisaeelarve finantseerimistehingud
29.02.2008
Haapsalu Muusikakooli põhimäärus
29.02.2008
Haapsalu Kunstikooli põhimäärus
29.02.2008
Läänemaa Spordikooli põhimäärus
29.02.2008
Haapsalu Noorte Huvikeskuse põhimäärus
29.02.2008
Spordiklubidele toetuse andmise kord
25.01.2008
Haapsalu linna 2008. aasta eelarve kinnitamine
21.12.2007
Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord
21.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 muutmine
21.12.2007
Haapsalu linna 2008. a koondeelarve tulud
21.12.2007
Haapsalu linna 2008. a koondeelarve kulud
21.12.2007
Haapsalu linna 2008. a koondeelarve finantseerimistehingud
21.12.2007
Haapsalu linna 2008. a laenude ja intresside maksed
21.12.2007
Haapsalu linna arengukava tegevusplaan 2007-2011
21.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2004-2009 muutmine
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011
07.12.2007
Haapsalu arengukava 2004-2007 täitmise aruanne
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007 - 2011 Lisa 3 Valdkondade strateegilistele eesmärkidele seatud mõõdikud ja kriteeriumid
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 Lisa 1 Haapsalu linna arengukava tegevusplaan
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 Lisa 2 Haapsalu linna investeeringute kava 2007-2011
07.12.2007
Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja ja teavikute tasuta võõrandamise ja müümise korra kinnitamine
30.11.2007
Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
30.11.2007
Maamaksumäära kehtestamine
26.10.2007
Maamaksust vabastamine 2008. aastal
26.10.2007
Lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise kord
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2007 määruse nr 26 „Haapsalu linna topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord“ kehtetuks tunnistamine
26.10.2007
Haapsalu linna 2007. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
26.10.2007
Haapsalu linna 2007. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine lisad 1-3
26.10.2007
Pikapäevarühma toitlustamise maksumus Haapsalu linna üldhariduskoolides.
28.09.2007
Haapsalu linna 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
29.06.2007
Haapsalu linna 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine lisa 1
29.06.2007
Haapsalu linna 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine lisa 2
29.06.2007
Haapsalu Gümnaasiumi põhimääruse muutmine
29.06.2007
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimääruse muutmine
29.06.2007
Haapsalu linna 2007. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
29.06.2007
Haapsalu linna 2007. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine lisa
29.06.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad LISA
30.03.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad
30.03.2007
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 määruse nr 18 „Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise kord” kehtetuks tunnistamine
30.03.2007
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
23.02.2007
Sadama nime määramine
23.02.2007
Sadama nime määramine LISA
23.02.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse muutmine
23.02.2007
Haapsalu linna 2007. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
23.02.2007
Haapsalu linna 2007. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISAD 1, 2 ja 3
23.02.2007
Haridusasutuste personali töötasustamise alused 2007. aastal
23.02.2007
Haapsalu Linnavolikogu 30.06.2006 määruse nr 14 Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni liitumistasu kompenseerimise kord muutmine
23.02.2007
Haapsalu linna ehitusmäärus
23.02.2007
Haapsalu linna topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord
26.01.2007
Haapsalu linna 2007. aasta eelarve kinnitamine
22.12.2006
Munitsipaaleluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
22.12.2006
Haapsalu linna 2007. aasta eelarve kinnitamine Lisad 1-4
22.12.2006
Haapsalu linnas toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad
27.10.2006
Haapsalu linna 2006. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
27.10.2006
Haapsalu linna 2006. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISAD 1 ja 2
27.10.2006
Haapsalu Linnavolikogu 19.12.2003 määruse nr 26 “Haapsalu linna arengukava 2004-2009” muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
27.10.2006
Haapsalu linna arengukava 2004-2009 uus redaktsioon
27.10.2006
Haapsalu linna arengukava 2004-2009 uue redaktsiooni realisatsiooniplaan
27.10.2006
Maamaksust vabastamine 2007. aastal
29.09.2006
Haapsalu Linnavolikogu 30.06.2006 määruse nr 13 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinna reguleerimise kord” muutmine
29.09.2006
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 määruse nr 17 „Eelarve koostamise, muutmise ja täitmise korra” muutmine
29.09.2006
Haapsalu Linnavolikogu 31.03.2006 määruse nr 6 “Vähekindlustatud elanikkonnale kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” muutmine
29.09.2006
Haapsalu linna 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
30.06.2006
Haapsalu linna 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine LISA 2
30.06.2006
Haapsalu linna 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine LISA 3
30.06.2006
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
30.06.2006
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
30.06.2006
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu kompenseerimise kord
30.06.2006
Haapsalu linna 2006. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
30.06.2006
Haapsalu linna 2006. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISAD
30.06.2006
Haapsalu põhimääruse muutmine
30.06.2006
Haapsalu põhimääruse muutmine LISA
30.06.2006
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinna reguleerimise kord
30.06.2006
Haapsalu linna 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine LISA 1
30.06.2006
Haapsalu linna 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine LISA 1 lisa
30.06.2006
Haapsalu Linnavolikogu 17.02.2006 määruse nr 05 “Haridusasutuste personali ametinimetuste jaotumine põhigruppide vahel ja töötasustamise alused” muutmine
05.06.2006
Müügimaksu kehtetuks tunnistamine
28.04.2006
Vähekindlustatud elanikkonnale kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
31.03.2006
Haapsalu linna 2006. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
31.03.2006
Haapsalu linna 2006. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine lisad 1-3
31.03.2006
Haridusasutuste personali ametinimetuste jaotumine põhigruppide vahel ja töötasustamise alused
17.02.2006
Haapsalu linna 2006. aasta eelarve vastuvõtmine
27.01.2006
Haapsalu linna 2006. aasta eelarve vastuvõtmine lisad 1-5
27.01.2006
Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise korra kehtestamine
27.01.2006
Haapsalu Linnavolikogu 19.12.2003 määrusega nr 27 kehtestatud "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra" muutmine
27.01.2006
Haapsalu linna 2005. aasta viienda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
25.11.2005
Haapsalu linna 2005. aasta viienda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine, lisad 1 ja 2
25.11.2005
Haapsalu linna 2005. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. aasta eelarve muutmine
23.09.2005
Haapsalu linna 2005. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. aasta eelarve muutmine, lisa
23.09.2005
Maamaksust vabastamine 2006. aastal
23.09.2005
Haapsalu linna jäätmekava vastuvõtmine
23.09.2005
Haapsalu linna jäätmekava vastuvõtmine, lisa
23.09.2005
Haapsalu põhimääruse muutmine
23.09.2005
"Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse maksmise kord Haapsalu linnas" kehtestamine
26.08.2005
Jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine
17.06.2005
Haapsalu linna 2005.a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja eelarve muutmine
17.06.2005
Haapsalu linna 2005.a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja eelarve muutmine. Lisa
17.06.2005
Haapsalu linna 2004. a majandusaasta aruande kinnitamine
27.05.2005
Haapsalu linna 2004. a majandusaasta aruande kinnitamine lisa 1
27.05.2005
Haapsalu linna 2004. a majandusaasta aruande kinnitamine lisa 2
27.05.2005
Haapsalu linna 2004. a majandusaasta aruande kinnitamine lisa 3
27.05.2005
Haapsalu Linnavolikogu 28.11.2003 määruse nr 24 "Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2002 määruse nr 1 "Alkoholi jaemüügi reguleerimine ja alkoholiga kauplemise aja piiramine" muutmine" muutmine
29.04.2005
Haapsalu linna 2005. a teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. a eelarve muutmine
29.04.2005
Haapsalu linna 2005. a lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. a eelarve muutmine lisad 1-2
29.04.2005
Haapsalu linna jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni kehtestamine
01.04.2005
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine
01.04.2005
Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määrusega nr 42 kinnitatud “Haapsalu linna arengukava 2004-2009” muutmine
01.04.2005
Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määrusega nr 42 kinnitatud “Haapsalu linna arengukava 2004-2009” muutmine LISA realisatsiooniplaan
01.04.2005
Haapsalu Linnavolikogu 27. 06. 2003 määrusega nr 18 kinnitatud “Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise kord” muutmine
01.04.2005
Munitsipaalüldhariduskooli pedagoogide töötasustamise aluste ning palgamäärade kinnitamine
04.03.2005
Kohanime määramine rahudele
04.03.2005
Korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele intressitoetuse eraldamise korra kehtestamine ja Haapsalu Linnavolikogu 24.04.1998 otsuse nr 85 “Korteriühistute toetusfondi kasutamise korra kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
04.03.2005
Haapsalu linna 2005. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. aasta eelarve muutmine
04.03.2005
Haapsalu linna 2005. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. aasta eelarve muutmine lisad
04.03.2005
Haapsalu Linnavolikogu 19.12.2003 määrusega nr 27 kehtestatud "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine
11.02.2005
Haapsalu linnas sünnitoetuse maksmise korra kehtestamine
28.01.2005
Haapsalu linna 2005. aasta eelarve vastuvõtmine lisad 1-5
28.01.2005
Haapsalu Linnavolikogu 28.02.2003 määruse nr 7 “Haapsalu linnas koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine
28.01.2005
Haapsalu Linnavolikogu 28.03.2003 määruse nr 9 “Haapsalu põhimäärus” muutmine
28.01.2005
Haapsalu linna 2005. aasta eelarve vastuvõtmine
28.01.2005
Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 50 “Haapsalu linna teede nimekirja kinnitamine” muutmine
17.12.2004
Müügimaksumääruse uue redaktsiooni kinnitamine
17.12.2004
Maamaksust vabastamine 2005. aastal
06.12.2004
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 määruse nr 17 “Eelarve koostamise, muutmise ja täitmise kord” muutmine
26.11.2004
Turu- ja tänavakaubanduse ning kauba või teenuse müügi kord avalikul üritusel
26.11.2004
Müügipileti hinna kehtestamine
26.11.2004
Haapsalu linna ehitusmääruse uue redaktsiooni kinnitamine
26.11.2004
Taksoveo kord Haapsalu linna haldusterritooriumil
26.11.2004
Haapsalu linna teede nimekirja kinnitamine
26.11.2004
Haapsalu linna teeregistri asutamine ja teeregistri põhimääruse kinnitamine
26.11.2004
Haapsalu linna 2004. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine ja eelarve muutmine
26.11.2004
Haapsalu linna 2004. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine ja eelarve muutmine LISA
26.11.2004
Sotsiaalteenuste võimaldamise üldise korra kehtestamine
29.10.2004
Haapsalu linna 2004. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja eelarve muutmine
29.10.2004
Haapsalu linna 2004. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja eelarve muutmine LISA
29.10.2004
Haapsalu Linnavolikogu 19.12.2003 määrusega nr 26 vastuvõetud "Haapsalu linna arengukava 2004-2009" muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine
29.10.2004
Haapsalu Linnavolikogu 19.12.2003 määrusega nr 26 vastuvõetud "Haapsalu linna arengukava 2004-2009" muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine LISA
29.10.2004
Haapsalu Linnavolikogu 19.12.2003 määrusega nr 26 vastuvõetud "Haapsalu linna arengukava 2004-2009" muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine REALISATSIOONIPLAAN
29.10.2004
Sotsiaalkorterite andmise ja kasutamise kord Haapsalu linnas
26.03.2004
Munitsipaalüldhariduskooli pedagoogide töötasustamise aluste ning palgamäärade kinnitamine
27.02.2004
Haapsalu Linnavolikogu 21.12.2001 määruse nr 28 “Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu kehtestamine ning õppe- ja toidukulu maksmise korra kinnitamine” muutmine
27.02.2004
Heakorraeeskirja täitmise koormis
30.05.2003
Haljastuse likvideerimise kord
30.05.2003
Üldplaneeringu algatamine
25.04.2003
Haapsalu põhimäärus
28.03.2003
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
28.02.2003
Heakorra eeskiri
28.02.2003
Haapsalu linna avaliku korra eeskiri
28.02.2003
Haapsalu Linnavolikogu Kantselei põhimäärus
31.01.2003
Kohanime määramise kord
20.12.2002
Haapsalu Linnavolikogu 31.10.1997 määrusega nr 13 "Reklaamikuulutuste (müürilehtede) paigaldamise kord Haapsalu linnas" ja selle määruse lisa muutmine
27.09.2002
Noorsooprojektidele toetuse eraldamise korra kinnitamine
28.03.2002
Teede ja tänavate sulgemise maksumäärus
27.04.2001
teede ja tänavate tüübid
27.04.2001
teede ja tänavate sulgemislubade väljaandmise kord
27.04.2001
Haapsalu Linnavolikogu reglement_viimane versioon
31.03.2000
Maamaksu määra kinnitamine
17.12.1999
Mitteeluruumid Haapsalu linnas, mis ei kuulu erastamisele
29.05.1998
Haapsalu linna haldusterritooriumi tsoneerimine
29.05.1998
Reklaamkuulutuste (müürilehtede) paigaldamise kord Haapsalu linnas kinnitamine
31.10.1997
Reklaamkuulutuste (müürilehtede) paigaldamise kord Haapsalu linnas
31.10.1997
Reklaamkuulutuste (müürilehtede) paigaldamise kohad Haapsalu linnas
31.10.1997
Linnavara võõrandamise kord
30.05.1997
Linnavara võõrandamise korra kinnitamine
30.05.1997
Eluruumide erastamise piirangute kehtestamine avalikul enampakkumisel
21.06.1995
Haapsalu linna territooriumil asuvate kultuurimälestiste valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine
24.03.1995
Haapsalu linna territooriumil asuvate kultuurimälestiste valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine
24.03.1995
Monumentide ja skulptuuride paigaldamise korra kinnitamine
24.03.1995
Monumentide ja skulptuuride paigaldamise kord
24.03.1995
Haapsalu linnavarade valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
30.06.1994
Haapsalu linnavarade valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine
30.06.1994